گلچینی ازاشعار باغ ایینه شاملو Archives | نگاه دانلود

گلچینی ازاشعار باغ ایینه شاملو

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

فرياد من همه گريز از درد بود چرا که من، در وحشت انگيز ترين شبها، آفتاب را به دعائي نوميدوار طلب مي کرده ام. تو از خورشيد ها آمده اي، از سپيده دم ها آمده اي تو از اينه ها و ابريشم ها آمده اي. در خلئي که نه خدا بود و نه آتش نگاه و اعتماد ترا به دعائي نوميدوار طلب کرده بودم. جرياني جدي                                در فاصله دو مرگ در تهي ميان دو تنهائي چراغي در ...

ادامه مطلب