شعر طنز درباره پول Archives | نگاه دانلود

پول ای جانم فدای اسمت

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان تورئیس هر کجــایی پول جــــان با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند پارسایـــان دزد ماهر می شونــد ظلم بـر بیـچــاره ومسکیــن کننـــد هر غلــط از کینه و از کیــن کنند گوئیا که نــــه خــدایی هست ونـــه چاه دنیـا را سر انجــامی و تـــه راستی اسمـــت دهــــان پر میــکند هر کسی را او زبــان برمیـــکند پیر مـــرد شصت سالـــــه یا جوان دختــران مــاه ...

ادامه مطلب