شعر با تو بودن از مهدی سهیلی Archives | نگاه دانلود

شعر با تو بودن

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

شعر (( با تو بودن))...از مهدی سهیلی من و آوای گرمت را شنودن بدین آوا غم دل را زدودن از اول کار من دلدادگی بود ولیکن شیوه ی تو دل ربودن گرفت از من مجال دیده بستن همه شب بر  خیالت در گشودن قرار عمر من بر کاستن بود تو را بر لطف و زیبایی فزودن غم شیرین دوری بر من آموخت سخن گفتن غزل خواندن سرودن من و شب های غرببت تا سحرگاه چو شمعی گریه کردن نا غنودن چه ...

ادامه مطلب