کتاب مکر زنان Archives | نگاه دانلود

کتاب مکر زنان

خلاصه رمان :

کتاب مکر زنان وزی نزدیک غروب کتاب فروش دوره گردی در کریاس (ایوان) خانه ای چشمش به زن خوشروئی میخورد و برای فریفتن وی شروع به داد زدن کتاب مکر زنان میکند. زن که مقصود کتاب فروش را در می یابد اظهار علاقه به کتاب کرده به این شرط که به خانه آمده برایش بخواند و پس از پسند بخرد. کتاب فروش از خدا خواسته داخل خانه شده زن به ...

ادامه مطلب