پانزده راه برای داشتن یک رابطه خوب: Archives | نگاه دانلود
    • آر اس اس فاقد مطلب

پانزده راه برای داشتن یک رابطه خوب:

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

۱. هم دیگر را دوست داشته باشید ۲.دروغ نگویید ۳. یکدیگر را محدود نکنید ۴. بایکدیگر بمانید ۵.اگر ناراحت شدید زود بخشید و فراموش کنید ۶. هرگـــــــــــز در مورد جدایی صحبت نکنید ۷.هرگز به دروغ نگویید "مشکلی نیست" وقتی هست! ۸.غرور را فراموش کنید ۹.اگر می گویی "متأسفم" راست بگو ۱۰. درمورد رابطه قبلی ات صحبت نکن ۱۱. گذشته ات را با حال مقایسه نکن ۱۲. در برابر هر محبت و خوبی رفتار متقابل داشته باشید ۱۳.از احساساتش آگاه ...

ادامه مطلب