وعده Archives | نگاه دانلود

وعده

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

 این شعر روی برای یكی از دوستان عزیزم سرودم...امیدوارم كه باشه و ببینه وعده مــــن پُر از انـدوه و آهـــی سرد سرد همچو برگـــی بر زمیـــن افتاده زرد پای رفتـــن نیســت دستم كــوتـه است رنگ چشمانــــم به سرخــــی لب است گــفتم ای رب  دسـت هـــایــم را بگیر گرچه روی از شرم دارم مــن به زیر لاله ای را كـــو بگفت از خـــــویشتن تا شقـــــایق هســت بایـــــــد زیستن... میشــــود پژمرده دیـــــد از خون دل؟! میشــــود در هـم نریزد خاك وگل؟! آسمان را هم ...

ادامه مطلب