موجودی به نام زن Archives | نگاه دانلود

موجودی به نام زن

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

زن عشق می کارد و کینه درو می کند... دیه اش نصف دیه ی توست و مجازات زنایش با تو برابر... می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی... برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانون گذار می توانی ازدواج کنی... در محبسی به نام بکارت زندانی ست و تو... او کتک می خورد و ...

ادامه مطلب