مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی با ترجمه فارسی Archives | نگاه دانلود

مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی با ترجمه فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

….I Am Thankful I can see the beauty all around me. There are those whose world is always dark    خدا را سپاس من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست   I am Thankful… I can walk. There are those who have never taken their first step.    خدا را سپاس من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند    I Am Thankful … My heart can be ...

ادامه مطلب