محراب Archives | نگاه دانلود

محراب

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

فرق آفتاب این جزرو مد چیست كه تا ماه می رود؟ دریای درد كیست كه در چاه می رود؟   این سان كه چرخ می گذرد بر مدار شوم بیم خسوف و تیرگی ماه می رود   گویی كه چرخ بوی خطر را شنیده است یك لحظه مكث كرده به اكراه می رود   آبستن عزای عظیمی است كاین چنین آسیمه سر، نسیم سحر گاه می رود   امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان یا آفتاب روی زمین راه می ...

ادامه مطلب