شهادت مظلومانه حضرت زهرا وعلت حادثه Archives | نگاه دانلود

چرا به خانه امام علی(ع) حمله کردند وچرا امام علی سکوت کرد؟

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

شهادت  مظلومانه ی بانوی دوعالم بی بی فاطمه زهرا(س)رابه همهی شیعیان ودوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم سلام دوستان برای من همیشه سوال بودچرابه خونه ی امام علی حمله کردندوامام ازخوددفاعی نکردتحقیق کردم معلوم شدچون امام علی باابوبکربیعت نکرده بودبدنبالش امدندتااورابرای بیعت ببرندچون بی بی همیشه صورتش رامی پوشاندوان موقع صورتش حجاب نداشت پشت درخودراپنهان کردوانهابه عمددر رابه اتش کشیدندوهنگامی که در راهل میدهندمیخ دربه پهلوی ایشان میرودباعث شکستن ...

ادامه مطلب