شعر طنز درباره شب یلدا Archives | نگاه دانلود

شعر طنز درباره شب یلدا

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

 شب یلدا کـــه رفتم ســــوی خـانه              گرفتـــــــم پرتقـــــــــــــال و هندوانه خیـــــار و سیب و شیرینی و آجیل              دوتـــــا جعبه انــــــــــــــار دانه دانهگـــــــز و خربوزه و پشمک که دارم               زهـــــر یک خاطراتی جــــــاودانه شب یلدا بــــــــوَد یا شـــــــام یغما              و یــــــــــــــا هنگــــــــام اجرای ترانه به گوشم می رسد از دور و نزدیک             نوای دلکـــــــــش چنگ و چغــــــانه پس از صرف طعام و چــــای و میوه             تقاضــــــــا کردم از عمّـــــــه سمانه که از عهــــــد کهـــــــــن ...

ادامه مطلب