زندگی دوباره Archives | نگاه دانلود

زندگی دوباره

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

بگویم از برایت داستانی كه از بشنیدنش حیران بمانی مكن هرگز به این اوصاف خنده بوداین داستان دروصف بنده به یك شب كه من بر خواب رفتم به رویایم كمی در آب رفتم بدم شادان همی اندك زمانی كه در خوابم برفتم در مكانی بدم در خواب وبیداری انگار  مرا هرگز تو دیوانه مپندار  به اطرافم كسان ناشناسی كه از آنها بترسیدم اساسی  یكی رو كرد وگفت مولود مردی  برای آخرت مولود چه بردی بدو گفتم من اكنون خواب هستم  به من ...

ادامه مطلب