دوست Archives | نگاه دانلود

دوست

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

یعنی کسی که در خوبی و بدی کنار تو باشه و  هیچ وقت تو رو فراموش نکنه . دوست مثه یک قلب که در بدن انسان نباشه زنده نیست  .پس دوست یک از با ارزش ترین  چیزهایی تو زندگی ست که هم خوب داره هم بد  که بدش کاری می کنه که تو از زندگی سیر بشی و ..... خوبشم بلعکس کاری می کنه که به زندگی امد وار ...

ادامه مطلب