دختر بودن یعنی... Archives | نگاه دانلود

دختر بودن یعنی…

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن! دختر بودن یعنی پنکیک زدن به جای صورت شستن! دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی ...! دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟! دختر بودن یهنی الگوی خیاطی وسط مجله های درپیت! دختر بودن یعنی همونی باشی که مامان و خاله و عمت هستن! دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار! دختر بودن یعنی چرا خونه اونقدر کثیفه! دختر بودن یعنی دختر و ...

ادامه مطلب