خطا Archives | نگاه دانلود

خطا

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

          خطا             آن همه گرما كه از حس تو بر من می نشست آتشم زد پرده ها سوزاندمی شرمانه مست حس آن لب های سرخ و آتشین و پر گداز چشم هایم را به روی عشق جان سوز تو بست عشقم آنجا پیش چشمت ذره ذره رنگ باخت آرزوها نقشه هایم عاقبت رفتند ز دست دست یار آخر به رد چون خورد روی سینه ام دل درون ...

ادامه مطلب