خانه دوست كجاست؟ Archives | نگاه دانلود

خانه دوست كجاست؟

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

خانه دوست كجاست؟  " خانه دوست کجاست؟ " در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکثی کرد.  رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت :  " نرسیده به درخت ، کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است  و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ، سر به ...

ادامه مطلب