حقیقت Archives | نگاه دانلود

حقیقت

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

چند وقتیس بی حوصله شده ام چند وتیس وقتی برای خودم ندارم درست هست همیشه پیش خودم هستم ولی وقتی برای احوال پرسی با خودمم را هم ندارم چند وقتیس به حوصله ام چند وقتیس بی روح شدم گویا برای قبض روحم یکی پیشواز رفته هست گویا که قبل از وقت مقرر باید جان دهم من آماده ام برای جان دادن ولی تنها یک آرزو دارم بگذارید چشمانم باز بماند نپرسید برای چه فقط یک خواهش است حقیقت را گوش ...

ادامه مطلب