حقیقت Archives - نگاه دانلود

حقیقت

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

چند وقتیس بی حوصله شده ام چند وتیس وقتی برای خودم ندارم درست هست همیشه پیش خودم هستم ولی وقتی برای احوال پرسی با خودمم را هم ندارمچند وقتیس به حوصله ام چند وقتیس بی روح شدم گویا برای قبض روحم یکی پیشواز رفته هست گویا که قبل از وقت مقرر باید جان دهممن آماده ام برای جان دادن ولی تنها یک آرزو دارم بگذارید چشمانم باز بماند نپرسید برای چهفقط یک خواهش استحقیقت را گوش ...

ادامه مطلب