جواب شاعران به شعر همدیگر (جواب شهر مسعود قلی مرادی به شعرهای فرخزاد ومصداق...) Archives | نگاه دانلود

جواب شاعران به شعر همدیگر (جواب شهر مسعود قلی مرادی به شعرهای فرخزاد ومصداق…)

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

اگه مطلب قبلی رو خونده باشین این ادامه جواب دادنهاست به شعر زیبای حمید مصداق   ودرادامه مسعود قلی مرادی به این زیبایی پاسخ می گویید او به تو میخندید و تو نمیدانستی این که او میداند تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی از پی ات تند دویدم سیب را دست دخترکم من دیدم او به تو میخندید و تو نمیدانستی این که او میداند تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب ...

ادامه مطلب