جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز Archives | نگاه دانلود

جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد یك گل میتواند بهار را بیاورد یك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشد یك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد یك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشد یك دست دادن روح انسان را بزرگ میكند یك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كند یك سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص كند یك پرتو كوچك آفتاب میتواند اتاقی را روشن كند یك شمع میتواند ...

ادامه مطلب