جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز Archives - نگاه دانلود

جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازدیك گل میتواند بهار را بیاوردیك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشدیك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشدیك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشدیك دست دادن روح انسان را بزرگ میكندیك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كندیك سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص كندیك پرتو كوچك آفتاب میتواند اتاقی را روشن كندیك شمع میتواند ...

ادامه مطلب