بی تفاوت بودنت ........................ Archives - نگاه دانلود

بی تفاوت بودنت …

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

برای تو می نویسمبرای جوانه هایتبرای قامت نازک خیالبرای اندیشه هایتو برای عشق که در سینه ی تو می روید برای تو می نویسمبرای چشم های روشنتبرای جهانی که از نگاه تو می شکفدو فردا که به نام تواز افق بر می آیدعاشقم گر نیستیلطفی بکننفرت بورزبی تفاوت بودنت،هر لحظه آبم می کند .. .....................

ادامه مطلب