بهلول و آشپز (داستان کوتاه) Archives | نگاه دانلود

بهلول و آشپز (داستان کوتاه)

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

یک روز عربی ازبازار عبور میکرد که چشمش به دکان خوراک پزی افتاداز بخاری که از سر دیگ بلند میشدخوشش آمد تکه نانی که داشت بر سر آن میگرفت و میخورد ! هنگام رفتن صاحب دکان گفت تو از بخار دیگ من استفاده کردی وباید پولش را بدهی !!! مردم جمع شدن مرد بیچاره که از همه جا درمانده بود بهلول را دیدکه از آنجا میگذشت از بهلول ...

ادامه مطلب