بخند حتی اگر... Archives - نگاه دانلود

بخند حتی اگر…

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

بخندحتی اگر لبهایت انحنای خندیدن رابلد نیستندحتی اگر لبخندت ژست خشک وتانخورده ی آدم بزرگ ها رابهم بزند بخندحتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچندحتی اگرلبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد بخندحتی اگر اناربه ماه چشمانت به انتظار ریزش باشدحتی اگر سیب سرخ نگاهت دچارکرم های حسرت شده است بقیه یادتون نره... به آدم یه روحیه خاصی میده... شما رو نمیدونم ولی من که این روحیه رو گرفتم که ...

ادامه مطلب