ایامیدانید Archives | نگاه دانلود

ایامیدانید

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

مقاوم ترین ماهیچه دربدن زبان است چشمک زدن زنان تقریبا دو برابر مردان است شما نمی توانید با حبس نفستان خودکشی کنید محال است که آرنجتان را بلیسید وقتی که عطسه می کنید مردم به شما عافیت باش می گویند چرا که وقتی عطسه می کنید قلب شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه می ایستد خوک ها به لحاظ فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند

ادامه مطلب