انعکاس زندگی Archives - نگاه دانلود

انعکاس زندگی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

پسر و پدری داشتند در کوه قدم میزدند که ناگهان پای پسر به سنگیگیر کرد، به زمین افتاد و داد کشید:آآآی‏ی‏ی!! صدایی از دوردستآمد:آآآی‏ی‏ی!! پسربا کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟ پاسخ شنید: کیهستی؟ پسرک خشمگین شد و فریاد زد ترسو! باز پاسخ شنید:ترسو: پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟ پدر لبخندی زدو گفت: پسرم، توجه کن و بعد با ...

ادامه مطلب