شعر

              آنکس که به خوبان لب خندان داده است

                                                 خون جگری به دردمندان داده است

              گرقسمت ما نکرد شادی غم نیست

                                                 شادیم که غم هزار چندان داده است

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه حسینی هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات