نگاه دانلود » رمان میراث قسمت چهاردهم | نگاه دانلودبهترین هدیه برای خانم ها ! ارزان و شیک ! ساعت بند چرم الیزابت
ساعت بند چرم الیزابت سایر محصولات
فرم خرید پستی را پر نمایید و این محصول را از مامور اداره پست تحویل بگیرید سپس مبلغ ۲۸۰۰۰ تومان + هزینه ارسال پستی رابه مامور پست پرداخت نمایید
........................................... 

رمان میراث قسمت چهاردهم

به اشتراک بگذاريد :

قسمت چهاردهم

نوشته کاربر نودهشتیا

- حالا کی گفته
داد زدم بابا به اضافه ی پنجاه هزارتومن سپیده من هم پنجاه تومن میذارم تا شماها ساکت شید
یه دفه جفتشون ساکت شدند سعید گفت: خوب پولو بیا بالا که شم اقتصادیم گفته زدی تو خال
نامردا تا آخرین قطره پولو از منو سپیده گرفتند
با سپیده به اتاق مشترکمون رفتیم روی تختش نشستیمو که بی مقدمه گفت: مانیا یه چیزایی میگفت
زیر لبی گفتم: ای مانیای دهن لق
ادامه داد : سمی تو داری با زندگیت چی کار میکنی؟ خودت نفهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟
گفتم: داری در مورد چی صحبت میکنی؟
گفت: یعنی تو نفهمیدی سامان که روزی شصت تا دوست دختر عوض میکنه تو رو دوست داره؟
بی فکر گفتم: غلط کرده ما شرط کردیم که اون به من دل نبنده
- خنگ خدا مگه عاشق شدن شرط بندیه؟ حرف دله
بی تفاوت خندیدمو گفتم: سپیده ما هرچی باشیم اخلاق همو خوب میدونیم سامان پسر پیغمبر هم باشه این اخلاقشو این عادتشو که کل عمرشو با اون سر کرده نمیتونه دور بندازه اون به دختره به عنوان یه وسیله سرگرمی نگاه میکنه مطمئن باش اون واسه این که گناه نکنه میخواد به من نشون بده که به من علاقه داره


سپیده با تعجب گفت: یعنی شما………؟؟؟
گفتم: معلومه ….هر شب در اتاقمو قفل میکنم میخوابم سامان جرات نداره نزدیک اتاقم بشه در ضمن اون حد خودشو میدونه اخلاق منو هم میدونه
سپیده خواست چیزی بگه که گفتم: ببین سپی تقصیر من نیست قصیر بانوست که منو مجبور کرده به خاطر ارث این کارو بکنم من میخوام بعد از گرفتن میراث از این کشور برم . من نمیتونم این جا بمونم و سامان ….
پوزخندی زدمو و ادامه دادم: ……و سامان میتونه بدون میتونه به داشتمن کلکلسیون دوست دختراش اضافه کنه هر چند الان هم فرقی با دوران مجردیش نکرده
سپیده گفت: یعنی هنوز هم با کسی دوسته؟
با پوزخند گفتم: اینو باش من میگم از صبح تا شب بیرونه داره ول میگرده تو میگی هنوز هم با کسی دوسته؟
- ببین سمی تو یه کاری کردی که سامان روزه بگیره
- به خاطر من نبود خودش دوست داشت
اونشب از بس سپیده نصیحتم کرد سردرد گرفتم دوروز خونمون موندم و بعد
صبح روز بعد در حالی که از همه خداحافظی میکردم به سمت خونه حرکت کردم

وقتی وارد خونه شدم از بوی سیگار داشت حالم بهم میخورد رفتم جلوتر دیدم روی میز پره از بطری های خالی مشروب ……پاکت های سیگار و جا سیگاری پره سیگار کشیده شده جلوی بینیم را گرفتم و داد زدم : سامان ….سامان کجایی؟
پرده ها کشیده شده بود و خونه تاریک آشپزخونه به گند کشیده شده بود دوباره داد زدم : سامان و به طرف اتاقش به راه افتادم
بوی دود سیگار میومد دیدم سامان بی هوش روی تختش افتاده و یه ته سیگار شله ور لای دستاشه
یه تاپ کرمی پوشیده بودو یه شلوار گرمکن که به هیکل قشنگش میمود و دستشو گذاشته بود روی چشماش و سیگار لای انگشتاش بود
آروم گفتم: سامان……
تند دستش رو از روی چشماش برداشت و منو نگاه کرد زسر چشماش تموم سیاه شده بود و داخل چشماش قرمز شده بود معلوم بود مسته یه لحظه ترسیدم اگه یه کاری میکرد چی؟
نزدیک شدم که با خنده ی تلخی گفت: چه عجب ….یادت اومد یه سر هم این جا بیای
موهای خوش حالتش عرق کرده بود و روی پیشونیش چسبیده بود زود پریدم کنارشو گفتم: سامان با خودت چی کار کردی؟
خندیدو گفت: دلم برات تنگ شده بود
گفتم: حرف مفت نزن
دستمو گذاشتم رو پیشونیش داغ بود هنوز داشت میخندید سیگارو از دستش گرفتمو و انداختم تو زیر سیگاری پر روی میز توالت و رو به سامان گفتم: من تو رو درست میکنم
خندیدو دستشو رو به من دراز کردو گفت: سمیرا ….بیا پیشم بخواب
دستاشو انداختمو گفتم: باشه …..باشه بعدا حالا نه …..الان پا شو برو حموم آب یخ
چماشو بست . تو دلم گفتم:سامان یه حالی ازت بگیرم یادت نره
مانتو و شالمو در آوردمو همون جا توی اتاق سامان گذاشتم و بعد زورکی زیر کمر سامانو گرفتمو چشماشو باز کردو با لبخند گفت: سمیرا…..
داد زدم : سمیرا و درد یه ذره کمکم کن
کمی خودشو تکون داد
با کمک من اتاقشو طی کرد یک دستش دور کمرم بود خم شده بود و من هم یه دستم دور کمر اون بود تا نیوفته
توی وان خوابوندمش چشماش بسته بود ولی خودش بیدار بود و به قدری خورده بود این شکلی شده بود
شیر آب یخو باز کردمو و رو سامان ریختم یه دفه چشماش باز شد و لبخند ضعیفی زد و دوباره چشماش رو بست
وقتی کامل خیسش کردم تا آثار مستی از سرش بپره شیر آب رو بستم کمکش کردم از جاش پاشه و دورش رو حوله پیچیدم و به سمت اتاقش راهنماییش کردم
بهش گفتم : میخوای لباستو عوض کنم؟
به زحمت لبخندی زدو گفت: خودم میتونم
داشتم میرفتم که یه دفه برگشتمو گفتم: سامان؟
- بله؟
با خنده گفتم: زحمتت از یه بچه دو ماهه هم بیشتره
اون هم با خنده گفت: خیلی ممنون
رفتم پایین و یه لیوان آب و یه قرص براش بردم بالا به اتاقش در زدم و سپس در را باز کردم دیدم روی تختش نشسته داشت نگاهم میکرد قرص و آب رو بهش دادمو با لحن سردی گفتم: اینو بخور و بخواب تا فردا صبح بیدار نمیشی تا آثار مشروب از سرت بپره
خواست چیزی بگه که تند گفتم: لازم نیست چیزی بگی بعدا در این مورد صحبت میکنیم
روی تختش دراز کشیدو چشماشو بست نزدیکش شدمو آروم پتو رو ور بدنش کشیدم درست مثل این مادرها که پتو رو بدن بچه هاشون درست میکنن
نگاهی به صورت جذاب و زیباش انداختم صورتش از سردی آب قرمز بود و موهای خیسش روی صورتش افتاده بود
بی اختیار دستم سمت صورتش رفت ولی وسط راه از حرکت ایستادم
نه……حالا نه…..حالا نه که این همه به هدفم نزدیک شدم ……..

*************************************
- سامان الهی بری زیر گل…….الهی خودم با همین دستهام بزارمت تو کفن …..الهی بری زیر تریلی صورتت خراب شه …….الهی دیگه اصلا نبینمت
- خوب دیگه چی؟
ماسک رو از روی صورتم برداشتمو و گفتم: الهی بمیری با لباس سفید بیام سر خاکت تو رو خدا نگاه کن چه گندی به بالا آوردی؟
نگاهی انداختو بی خیال گفت: کسی مجبورت نکرده بود جمعش کنی
نگاهش کردم بی خیال از این که من دارم کثافت کاری دیشبشو جمع میکنم
داد زدم : خیلی بی شعوری بدم میاد ازت ………اومدم گند کاری آقا رو جمع کنم
اصلا به من چه مگه کلفتتم؟ خودت برو جمع کن
با خنده دستاشو برد بالا سرشو گفت: باشه بابا مگه من چی گفتم؟
با عصبانیت گفتم: تو چی گفتی ؟ سامان یکی میزنم تا یه هفته یادت بره کی هستی
گفت: ای بابا….تو چرا مثه آسمون بهار هستی؟ یه لحظه آفتابی یه لحظه رعدو برق
اسکاجو جلوش گرفتمو با خشم گفتم:تو به این میگی رعدو برق به عصبانیتم چی میگی؟
تند گفت: من غلط بکنم به اون چیزی بگم
بی اختیار زدم زیر خنده . اون هم که دید من دارم میخندم خندید که یه دفه جدی شدمو گفتم: نیشتو ببند
با قهقهه گفت: نبندم چی؟
با طعنه جواب دادم: نه….مثله این که بساط دیشبت حسابی سر حال آوردتت …..حسابس خر کیف شدی
با پوزخند گفت: جای شما خالی بود
- دفعه آخرت باشه این جور کثافت کاری هارو میاری این جا ها تو این خونه من نماز میخونم
- سمیرا؟

 

مطالب زیر هم میتونه براتون جالب باشه
 • رمان میراث قسمت آخر
 • رمان میراث قسمت بیستم
 • رمان میراث قسمت نوزدهم
 • رمان میراث قسمت هجدهم
 • رمان میراث قسمت هفدهم
 • Processing your request, Please wait....

 • نوشته: elahe
 • تاريخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۰
 • بدون نظر

 • برچسب ها

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

  ارسال نظر


  چهار + = 7