سفرنامه کربلا

سلام..قصددارم مکانهایی که درسفرکربلا رفتم رابراتون همراه باتوضیح بگم..امیدوارم که خوشتون بیادوخداتوقیق زیارت رابه شماهم بده

1_شهرنجف اشرف: اولین مکانی که مشرف شدیم مرقدامام علی(ع)وحضرت نوح وحضرت آدم که هرسه دریک ضریح مدفون هستند.مرقدعلمای بزرگ مانند علامه بحرالعلوم- شیخ عباس قمی – مقدس اردبیلی – محدث قمی – علامه حلی – آیت الله خوئی – شیخ مرتضی انصاری – سیدمصطفی خمینی – ملااحمدنراقی – شیخ جعفر شوشتری و…دراطراف صحن حرم مولاعلی (ع)  قراردارند.حرم مولاعلی دارای5باب(درورودی) است:باب فرج- باب مسلم – باب امام رضا – باب شیخ طوسی که روبروی قبرستان وادی السلام قراردارد.

2_قبرستان وادی السلام:محل دفن حضرت هودوصالح وهمچنین مقام امازمان (عج) ومقام امام صادق(ع) وبرخی انبیا الهی دیگر وقبرشهید رئیس علی دلواری ازدلیران تنگستان بوشهر ازمبارزان جنگ باانگلستان…درانجاقراردارد طبق روایات واحادیث محلی است که ارواح مومنین ومومنات بعدازمرگ به قبرستان وادی السلام برمی گردد..مساحت این قبرستا24در24کیلومتر میباشد

مابقی درادامه مطلب

3_مسجدکوفه وشهرکوفه:  باب ثعبان یاهمان اژدها درب ورودی مسجداست که بنام یکی ازجن ها بوه وهنگامی مه امام علی مشغول قضاوت بوده وارد مسجد میشود وخدمت امام علی رسیده وازآن بخاطر جانشینی بعدازپدرش اجازه میگیردوامام اجازه رابه اودادندواکثرمردم حاضردرمسجدآن اژدها رادیده اند،درآن مسجدمقام های حضرت ابراهیم،مقام دکه القضا(محل قضاوت امیرالمومنین) ،مقام بیت الطشت که قصه آن…دران زمان شکم دختربی گناهی بزرگ میشودوبرادرانش که به اوتهمت زنازده بودندمیخواستنداورابکشندوحتی قابله ای(ماما)برسراو آوردندواوهم تایید کردکه دخترحامله است…امام علی باشنیدن خبردستوردادند که دختررا بیاورند ودرطشتی از لجن قرار دهندودربرابرچشم همگان برامدگی شکم دختردرون طشت افتاد..امام ثابت کردزنائی صورت نگرفته وشکم دختربخاطرزالویی که از کودکی واردبدن دخترشده بودبزرگ شده واین زالوبه لجن علاقه منداست  که درون طشت لجن فرودامد.وپاک بودن دخترثابت گردیدوجانش نجات یافت…این یکی ازمعجزات  امام علی میباشد

، مقام معراج پیامبر:محلی که پیامبرازمعراج مسجدکوفه رامی بیندکه مانندنوری میدرخشداجازه میگردوهمراه جبرئیل به زمین امده ودورکعت نمازمیخواند. مقام توبه حضرت آدم که بعدازچندین سال توبه اوپذیرفته  شد، مقام حضرت نوح ومحل به گل نشستن کشتی نوح، مقام امام زین العابدین که بخاطراهمیت دادن به مسجدوفهماندن آن به مردم ازمدینه به مسجدمی امددورکعت نمازمیخواندوبه مدینه بازمیگشت،مقام امام صادق(ع)،مقام ضربت خوردن امام علی(ع) جایی که امام علی درشب نوزده رمضان توسط ابن ملجم ضربت میخورند،محل نمازشب ونافله امام علی،مرقدمسلم ابن عقیل سفیرامام حسین (ع) ه ازدارالاماره باتن بی سر به پایین انداخته شد،مرقدمختارثقفی کسی که قاتلان امام حسین راکشت ودودمان بنی امیه رابه باد دادودل امام زین العابدین راشادکرد،محل خانه خواهرامام علی(ام هانی) است به روایتی که عربهاآن راخانه امام علی میدانندکه البته امام فقط4سال اخرعمرخودرادراین خانه بوده اند، محل کاخ ابن زیاد درشهرکوفه ودارالاماره آن که دیگراثری ازان نمانده،محل نخلستان کوفه،مرقدهانی ابن عروه ازیاران امام علی وکسی که مسلم  رادرخانه خودجا دادوبه دست ابن زیادکشته شد،مرقدمیثم تمار یامیثم خرمافروش که ازیاران باوفای امام علی بوده وامام حتی روز ونوع شهادتش راهمم به اوگفته بود

4_مسجد سهله: محلی که124هزارپیامبردرآن عبادت کردند.محل استجابت دعا،مقام حضرت ابراهیم ،مقام امام زین العابدین،مقام امام صادق که روایت شده زنی دربازاوراهل میدهندوبرپهلویش می افتدازشدت درد همان زمان به یادپهلوی شکسته بی بی زهرا(س)می افتدوقاتلان اورالعن ونفرینت میکن.. شرطه های ان زمان(پلیس) اورا میگیرند وبه زندان می اندازندخبربه گوش امام می رسدوایشان دورکعت نمازحاجت برای رهایی زن درمسجدسهله میخواندوزن ازادمیگردد درحالی که امام هنوز نمازشان تمام نشده بود،مقام امام زمان(عج)، مقام انبیاوصالحین،مقام حضرت خضر، مقام حضرت ادریس که درانجا زندگی می کرده واز راه خیاطی امرامعاش میکرد ومحلی است که ملائکه شب وروزبه گردآن طواف میکنند.امام سجادمیفرمایدهرکس درمسجدسهله دورکعت نمازبخواند دوسال به عمرش اضافه میشود

***

5_کربلای معلی: وجودنازنین امام حسین(ع)،بارگاه قشنگ حضرت ابالفضل(ع)،خیمه گله امام حسین(ع)محلی بوده که اهل بیت ویاران امام درانجا قرارداشتندوحضرت زینب(س)این فاصله راتاتل زینبیه می دویده است

تل زینبیه: محللی است مرتفع که حضرت زینب(س)ازآنجاگودی قتله گاه امام حسین رامشاهده مینموده وباچشمان خودشاهدبودکه چگونه شمرذی الجوشن(لعنت خدابراوباد)سرازتن امام حسین جدامیکند.مقام امام زمان(عج)،وجود رودالحسینی که شعبه ای ازفرات است وبه این نام معروف استوازان جهت آبیاری استفاده میکنندوبسیارهم آلوده است وقابل شرب وحتی زدن آب به صورت نمی باشد.شط فرات ازخودکربلافاصله داردودمقاتل مینویسندکه درآن زمان شعبه ای ازفرات آنجابوده نه خودفرات وان شعبه که حضرت عباس(ع) درمحل ان به شهادت رسید زیر ضریخ ایشان میباشد

زیارتگاه کفین ابالفضل(محل قطع شدن دستان مبارک حضرت ابالفضل(ع)، مقتل علی اصغرومقتل علی اکبر،شیرفضه،محل ملاقات امام باعمرسعد،استنادی ازنظرعلمای شیعه ندارد.

***

6_شهرکاظمین:محل مرقدامام جوادالائمه پسرامام رضا(ع) وآرامگاه شریف امام موسی کاظم(ع)امام هفتم پدرامام رضا درانجاست وهردوامام دریک ضریح دفن شه اند.مرقدشیخ مفید ازعلمای بزرگ شیعه وهمچنین مرقدشیخ طوسی،ومرقدسلمان فارسی درشهرمدائن ازتوابع بغداد است که بعلت طولانی بودن راه وخطرناک بودن مسیرامکان زیارت ان نیست .وسلمان فارسی ازافتخارات ماشیعیان وایرانیان است.ومحل دفن نواب اربعه امام زمان(عج)درزمان غیبت صغری،مسجدبافضیلتی به نام براثا که خانه حضرت مریم بوده وبه روایتی قبرحضرت یوشع نیز دربغداداست.وامام علی بعدازجنگ نهروانباصدهزارنفرازیاران آنجانمازخوانده ومردی نصرانی درانجابدست امام علی(ع)مسلمان شده ومحل تجمع همیشگی شیعیان اسلام بوده است.

***

7_ شهرسامرا:که درقدیم نامش سری من یری به معنی خوشحال شودهرانکه ببیندش…محل دفن امام علی نقی(ع)یاهمان امام هادی پدربزرگ امام زمان ومحل دفن پدرامام زمان امام حسن عسکری(ع)،محل دفن مادرامام زمان نرجس خاتون(س)وحکیمه خاتون (س)دخترامام جوادوعمه امام حسن عسکری ووجودسرداب امام زمان محل غیبت امام وبخشی ازخانه امام حسن عسکری، آرامگاه سیدمحمدپسرامام علی نقی وبرادرامام حسن عسکری که کرامات بسیارزیادی داردودرحدامامت بوده ولی دریک سفرمریض میشودوازدنیامی رودودرنزدیکی شهرسامرادرشهری بنام بَلَد مدفون گردیده است.قبرطفلان مسلم ابن عقیل (محمدوابراهیم)که مدت یکسال درزندان عبیدالله ابن زیادبوده اند ودرنهایت به دست حارث ملعون درکنارشط فرات سرمبارک انان راازبدن جداکردکه درشهری بنام مسیب مدفون  میباشند.

خداوندانشالله توفیق زیارت را به همه ی شما عزیزان بدهد دراخرقصیده ای که هنگام برگشت به ایران وداع میخواندیم رابرای شما عزیزان گذاشته ام

اباصالح التماس دعا هرکجارفتی یادماهم باش

نجف رفتی کاظمین رفتی کربلارفتی یادماهم باش(علامت تنوین تکراراین بیت)

مدینه رفتی به پابوس تربت جدومادرت زهرا

بقیع بی شمع وخاموش مجتبی رفتی یادماهم باش

” “

زیارت نامه چومی خوانی درکنارآن تربت خاموش

بدنبال ترتبت مخفی هرکجارفتی یادماهم باش

” “

شب جمعه کربلارفتی درمنارآن قبرشش گوشه

کنارقبرابالفضل باوفارفتی یادماهم باش

” “

بزن بوسه جای ماروی فرق ولبهای اکبرواصغر

اگربهردیدن جای خیمه هارفتی یادماهم باش

” “

به جای ماهم زیارت کن عمه ات راکنج ویرانه

به شام غم گربه دیدارلاله هارفتی یادماهم باش

” “

زیارت نامه که مب خوانی یرسرقبرعمه ات زینب

توراجان مادرت زهرا ای مه طاهایادماهم باش

” “

نمازحاجت که می خوانی ازبرای فرج مسجدکوفه

شدی مُحرم درمراسم حج چون منارفتی یادماهم باش

” “

زده آتش بردل شیعه دردهجرانت ای گل نرگس

به صبح جمعه اگرازاین کوچه هارفتی یادماهم باش

” “

منم بیماروشفایم راازتومی خواهم ای طبیب جان

ببالین هرمریضی برشفارفتی یادماهم باش

” “

بزن مهرلطف واحسانت رابه شعارقطره ای مولا

به دیدارهرکسی ازاهل ولارفتی یادماهم باش

” “

باتشکرازکربلایی منصوررضایی مداح کاروان آل یاسین دشتستان

زمان سفر5/8/1391لغایت13/8/1391

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات


(۳) دیدگاه برای “سفرنامه کربلا” ثبت شده است.
 • خانم گلی گفت:

  ایشالا که زیارتتون قبول باشه

  [پاسخ به این نظر]

  نگاه پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۱۳ ب.ظ:

  ممنون عزیزم روزی خودت باشه

  [پاسخ به این نظر]


 • Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats