زنی که همیشه بسم الله رحمن الرحیم می گفت

درتحفة الاخوان حکایت شده است مردی منافق زن مؤمنی داشت که درتمام امورخودبه اسم باری تعالی مددمی جست ودرهرکاربسم الله رحمن رحیم می گفت وشوهرش توسل واعتقاداورابه بسم الله بسیارخشمناک می شدوازمنع اوچاره نداشت تاآنکه روزی کیسه کوچکی از زر رابه آن زن دادوگفت اورانگاه بدارد!زن کیسه راگرفت وگفت بسم الله الرحمن الرحیم آن رادر پارچه ای پیچیدوگفت بسم الله الرحمن الرحیم وآن رادرمکانی پنهان نمودوبسم الله گفت .فردای آن روز شوهرش کیسه راسرقت نمودوبه دریاانداخت تاآنکه اورابی اعتقادوشرمنده کندپس ازانداختن کیسه در،دریابه دکان خودنشست ودربین روزصیادی دوماهی راخریدوبه منزل خودفرستادکه آن زن غذایی ازبرای شب اوطبخ کند،چون زن شکم یکی ازماهیان راپاره نمودکیسه رادرمیان شکم اودید! بسم الله گفت آن رابرداشت ودرمکان اول گذاشت چون شب شدوشوهرش به منزل آمدزن ماهیان بریان رانزداوحاضرساخته تناول نمودند آنگاه مردگفت کیسه زر راکه نزدت به امانت گذاشتم بیاورآن زن برخاسته بسم الله الرحمن الرحیم گفت وآن رادرپیش شوهرش گذاشت.شوهرش ازمشاهده کیسه بسیارتعجب نموده وسجده الهی رابه جای آوردوازجمله مؤمنان گردید.

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره elahe

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats