جواب شاعران به شعر همدیگر (جواب شهر مسعود قلی مرادی به شعرهای فرخزاد ومصداق…)

اگه مطلب قبلی رو خونده باشین این ادامه جواب دادنهاست به شعر زیبای حمید مصداق

 

ودرادامه مسعود قلی مرادی به این زیبایی پاسخ می گویید
او به تو میخندید و تو نمیدانستی
این که او میداند
تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
از پی ات تند دویدم
سیب را دست دخترکم من دیدم

او به تو میخندید و تو نمیدانستی
این که او میداند
تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
از پی ات تند دویدم
سیب را دست دخترکم من دیدم
غضب آلود من نگاهت کردم
بر دلت بغض دوید
دل دستش لرزید……..

……………………

 

 

بقیه مطالب در ادامه ……..

ودرادامه مسعود قلی مرادی به این زیبایی جواب می دهد
او به تو میخندید و تو نمیدانستی
این که او میداند
تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
از پی ات تند دویدم
سیب را دست دخترکم من دیدم

او به تو میخندید و تو نمیدانستی
این که او میداند
تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
از پی ات تند دویدم
سیب را دست دخترکم من دیدم
غضب آلود من نگاهت کردم
بر دلت بغض دوید
دل دستش لرزید
سیب دندانزده از دست دل افتاد به خاک
و در آن دم فهمیدم
آنچه تو دزدیدی سیب نبود
دل دردانه من بود که افتاد به خاک
ناگهان رفت و هنوز
سالهاست که در چشم من آرام آرام
هجر تلخ دل و دلدار تکرار کنان
میدهد آزارم
چهره زرد و حزین دختر من هر دم
میدهد دشنامم
کاش آن روز در آن باغ نبودم هرگز
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که خدای عالم
ز چه رو در همه باغچه ها سیب نکاشت

وروژین قهاریمن می نویسد

که او را دیدم
در پی اش تند دویدم با خشم
دخترم میخندید
پسرک حیران بود
که به چه دلهره از باغچه کوچک ما سیب را دزدیده
دخترم ماتش برد
او که با حسرت و عشق به پسر می نگریست
شرم و آشفتگی از چشم پسر میبارید
پاشخ دلهره و شرمش را روی زمین پیدا کرد
پاسخ عشقی پاک
دخترم رفت به سمت در باغ
دست او می لرزید
لرزشی کز پی تردیدش بود
من فقط فهمیدم که چه عاشق بودند
ولی افسوس که نه دختر من باور کرد
نه پسر باور داشت
او فقط چشم به آن سیب دندانزده داشت
که با خاک هم آغوش شده
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
بی سبب نیست که عشاق جدا می مانند

 

 

 

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات