بامداد عاشورا

بامداد عاشورا

پس ازنمازصبح اما حسین ع یاران خویش رابرای جنگ به صف نمودزهیربن قین رادرسمت راست لشکروحبیب بن مظاهررادرسمت چپ
وپرچم رابه دست برادرش حضرت عباس ع سپردوخیمه ها راپشت سرقراردادواطراف ان راکه پیش خندق کنده بودند،پراهیزم وچوب نموده اتش زدندتادشمن نتواند
ازپشت حمله کند.

سپاه یزیددربرابر سپاه امام حسین
سپاه یزیددربرابر سپاه امام حسین

سمت راست تصویر سپاهین کفار(یزیدیان)ودرسمت چپ سپاه امام حسین ع
از آنسوی لشکرعمرسعدلشکرخودرا اراست؛عمربن حجاج رادرسمت راست،شمربن ذی الجوشن درطرف چپ،عروة بن قیس رافرمانده سواره نظام، وشبث بن ربعی راامیر
برپیاده نظام کردوپرچم رابه دست غلامش درید داد.

بامداد عاشورا
بامداد عاشورا

ازحضرت علی بن الحسین حدیث شده که فرمودند چون بامدادروزعاشورالشکردشمن روبه حسین ع آورد،آن جناب دست های خودرا به سوس اسمان بلند کرده ،عرض کرد:

«اللّهمّ انت ثقتی فی کلّ  کرب و رجائی فی کلّ شدّة، و انت لی فی کلّ امر نزل بی ثقة وعدّة، کم من همّ یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیلة و یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدوّ بک
و شکوته الیک رغبة منّی الیک عمّن سواک ففرّجته و کشفته فانت ولیّ کلّ نعمة و صاحب کلّ حسنة و منتهی کلّ رغبة؛
خداوندا تویی تكيه گاهم در هر سختى، و اميدم در هر گرفتارى. و در گرفتاریها امیدم تنها به توست چه بسیار غم که تاب از دل می برد
و برای زدودنش راهی نیست. چه غم­هایی که در آن دوستان رهایمان میکنند و دشمن، شماتت مى كند و من از سرِ رغبت به تو، و نه ديگران، شكايتش را نزد تو آورده­ام و تو در آن، برايم گشايش قرار داده اى
و آن را بر من هموار نمودی. پس تویی ولىّ هر نعمت و از آن توست همه­ی خوبی­ها و تویی نهايت هر مقصودى.

سپاه عمر بن سعد آماده نبرد شد گروهی از سواران دشمن اسبهاى خود را در اطراف خيمه‏هاى امام حسين(ع) به جولان درآورده
از پشت به خیام امام(ع)  نزدیک شدند؛ اما چون چشمشان به خندق و آتش شعله­ور آن افتاد یکی از آنان که غرق در سلاح بود نزدیک آمد
و نگاهی به خیمه­ها و سپس نگاهی به آتش افکند پس چاره­ای جز بازگشت ندید در این هنگام با صدای بلند فریاد زد:
«ای حسین(ع) پیش از فرا رسیدن قیامت سوی آتش شتافته­ای.» امام(ع) فرمود: «این کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است»
گفتند: «خداوند کارت را به صلاح آورد خود اوست.»  فرمود: «ای پسر زن بزچران، تو به جای گرفتن در آتش سزوارتری»
در این هنگام مسلم بن عوسجه تیری در کمان گذاشت و به حضرت(ع) عرض کرد: «این فاسق از دشمنان خداوند و بزرگ ستمگران است اینک خداوند شما را بر او مسلط کرده است[اگر اجازه بفرمایید هم اکنون او را به هلاکت می­رسانم]»؛
اما امام(ع) او را از این کار باز داشتند و فرمودند: «چنین مکن که دوست ندارم من آغازگر جنگ باشم».

به روایت شیخ مفید س ودیگران حضرت شترخودراطلبیدوبرآن سوارشدوبه آواز بلندکه همه مردم بشنوندفرمود:
ای مردم! گفتارمرابشنویدودرجنگ شتاب نکنیدتا حق شمارابرخوددرپندواندرزاداکنم،وعذرآمدن خودرا برشما آشکارنمایم ،که اگرعذرمرابپذیروگفتارم راباورکنیدوانصاف دهید
سعاتمندخواهیدشد وراه تعرض به من نخواهید داشت واگرنپذیرفته وانصاف ندهید
فاجمعوامرکم وشرکاءکم…(سوره یونس آیه ی 7)
پس شماوشریکان خودهرمکروتدبیری داریدانجام دهیدتاامربرشماپوشیده نباشدآنگاه به من بپردازیدومرامهلت ندهید
همانا ولی وسرپرست من خدایی است که قران رافرستاده واوسرپرستنیکوکاران است(سوره اعراف ایه 196)
چون خواهران ودختران آن حضرت این کلمات راشنیدندفریادزدندوگریستند.
ایشان برادرخودحضرت عباس ع وفرزندش علی اکبر ع رافرستادتا ایشان راساکت کنند وفرمود:بجان خودم بعداز این بسیار بگریند
چون زنها ساکت شدند، آن حضرت درنهایت فصاحت وبلاغت حمدوثنای الهی گفت به آنچه سزاوار بودوبرپیامبرخداوفرشتگان وسایر پیامبران درودفرستادکه ازهیچ سخنوری پیش ازاو ونه بعدازاو منطقی بدان بلاغت شنیده نشده است
انگاه فرمود:
نسب مرابه یادآوردیدوببینیدمن کیستم،وبه خودآییدوخویش راسرزنش کنیدوبنگریدآیاکشتن وهتک حرمت من برای شما رواست؟مگرمن پسردخترپیغمبرشماوفرزندوصی وپسرعموی اونیستم؟
همان کسی که پیش ازهمه ایمان آوردورسول خداع رادرهرچه ازجانب پروردگارش آوردهه بودتصدیق کرد؟آیاحمزه سیدالشهداعموی من نیست؟
آیاجعفربن ابی طالب که بادوبال دربهشت پروازمیکند عموی من نیست؟آیابه شما نرسیده آنچه رسول خداع درباره ی من وبرادرم فرمود:این دو سیّدجوانان اهل بهشت اند؟
اگرسخن مراباوردارید (دست ازکشتن من برداریدوبدانید)که من راست گویم بخدا سوگندازآن وقت که دانستمم خداونددروغگورادشمن دارددروغ نگفته ام
اگرسخن من راباورنداریددرمیان شماکسانی هستنداگرازانها بپرسید شماراخبردهندازجابرعبدالله انصار،ابوسعیدخدری،سهل بن سعدساعدی،زیدبن ارقم،انس بن مالک بپرسید شماراخبردهندکه این کلام راازرسول خداع درباره ی من وبرادرم شنیده اند
آیاگفتاررسول خداجلوگیری ازریختن خون من نمیکند؟!
شمرگفت:من خدارابریک حرف پرستش کنم(یعنی باشک وتردیدخدای راعبادت کرده باشم)اگربدانم چه می گویی
حبیب بن مظاهر گفت:بخدامن توراچنین می بینم که برهفتادحرف (یعنی هفتادگونه تزلزل وشک)خداراپرستش میکنی ومن گواهی می دهم که توراست میگویی ونمی دانی
آن حضرت چه می فرمایدچون خداوندبردل تو مٌهرنهاده است
امام حسین ع ادامه داد:اگردراین سخن هم تردیددارید،آیادراین نیز شک داریدکه من پسردخترپیامبرشماهستم؟به خدامیان مشرق ومغرب کسی غیرازمن فرزنددخترپیامبرنیست
وای برشما!آیاکسی ازشماراکشته ام که خون اورامی طلبید؟یامالی ازشمابرده ام؟یاآسیبیبه کسی رسانده ام تاقصاص کنید؟
آنهاخاموش سخنی نمی گفتند
حضرت فرمود:ای شبث بن ربعی!وای حجّاربن ابجر!وای قیس بن اشعث!آیاشما به من ننوشتید که میوه هارسیده وباغ هاسرسبز شده واگربیایی سپاهی آراسته درفرمان توست، روبه ماآر؟
قیس بن اشعث گفت :نمیدانیم ازچه میگویی ولی به فرمان پسرعمویت یزیدوابن زیادسرفرورآرتا ازجانب آنها انچه دوست داشتی ببینی
امام حسین ع فرمود:
نه به خداقسم،هرگز دست خواری به شما نخواهم داد ومانند بندگان فرارنخواهم نمود.
آنگاه فرمود:
ای بندگاه خدا! «همانا من وپروردگارخودوپروردگارشماپناه می برم از اینکه مرامتهم کنید وبه پروردگار خودوشما پناه می برم ازهرسرکشی وبه روز جزاایمان نیاورد(سوره ی دخان ایه20،سوره غافر ایه27)»
اولین حمله
راوی گفت: عمرسعدپیش امد وتیری به طرف سربازان حضرت پرتاب نمودوگفت نزدامیرعبیدالله گواهی دهیدکه نخستیت کسی که تیربه سوی حسین پرتاب کردمن بودم وبه دنبال ان تیره مانندقطرات باران باریدن گرفت.

منابع»

1.کتاب سحاب رحمت

2.لهوف

3تاریخ طبری

4.نفس المهموم

5.بحارالنوار

6.منتهی الامال

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats