ارزو

در  كلاس درس بر من گفت آن استاد من
یك سوال من از تو پرسم نازنین در یك سخن
گر تو ای جان  داشتی یك لحظه ای جادو چراغ
می گرفت تنها دوتا از آرزو هایت سراغ
تو چه می گفتی به تا كه بر آورده كند
خواسته هایت را بر آورده بان برده  كند
من شدم ساكت در آن دم رفتمی در فكر فرو
در میان آرزو هایم بگردم جست جو
از میان آن همه كردم دو تا من انتخاب
چون فقط باشد برایم آن دو تا راه صواب
عاقب خیری مرا باشد امید آرزو
چو نكه در آن هم ، نباشد صحبتی گفتگو
بعد آن من آرزو كردم برای دیگران
شاد خرم باشد این دنیا به هر وقت و زمان
آرزو هایت بخواه از رب و از پر وردگار
چونكه تنها باشد این پرودگار بهر تو یار
آرزو وبهرت كنم ای نازنین از جان ودل
هیچوقت و هیچ زمان هرگز نباشی سنگ دل

 

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات